A A A

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
39.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

komentarz do ustawy
wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

 

Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie uwzględnia w swej treści wszystkie jej zmiany. Zamierzeniem autora było przedstawienie problematyki ustawy w sposób kompleksowy, a jednocześnie praktyczny. Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego prawa handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Spis treści
Wprowadzenie....................................................................................................................... 9
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]................................................................................... 11
Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy - rozwinięcie]........................................................... 14
Art. 3. [Definicje ustawowe].................................................................................................. 18
Art. 4. [Okres rozliczeniowy]................................................................................................ 21
Art. 5. [Rola ministra]............................................................................................................ 21
Rozdział 2
ADMINISTROWANIE SYSTEMEM
Art. 6. [Nadzór nad systemem]............................................................................................ 24
Art. 7. [KOBIZE]..................................................................................................................... 24
Art. 8. [Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji]................................. 26
Art. 9. [Opłaty]....................................................................................................................... 29
Art. 10. [Rozporządzanie uprawnieniami].......................................................................... 32
Art. 11. [Niewykorzystane uprawnienia].............................................................................. 35
Rozdział 3
ROZDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI
Art. 12. [Krajowy plan rozdziału uprawnień]...................................................................... 36
Art. 13. [Zakres planu]............................................................................................................ 38
Art. 14. [Projekt planu]........................................................................................................... 41
Art. 15. [Procedura]................................................................................................................. 43
Art. 16. [Odrzucenie planu].................................................................................................. 44
Art. 17. [Rozdział uprawnień]............................................................................................... 45
Art. 18. [Wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości osiągniętej emisji zredukowanej]........................................................................................................................ 46
Art. 19. [Uprawnienia niewykorzystane]............................................................................ 48
Art. 20. [Przekazywanie informacji o wielkości emisji]................................................... 49
Art. 21. [Rola ministra]........................................................................................................... 51
Rozdział 4
PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI OPERATOROM STATKÓW POWIETRZNYCH I PROWADZĄCYM INSTALACJE
Art. 22. [Przyznanie uprawnień i opłata rejestracyjna]..................................................... 55
Art. 23. [Operator statku powietrznego]............................................................................ 58
Art. 24. [Rola ministra w zakresie obliczeń]...................................................................... 61
Art. 25. [Uprawnienia do emisji ze rezerwy specjalnej]................................................... 63
Art. 26. [Zobowiązania i uprawnienia]............................................................................... 64
Art. 27. [Opłata za wprowadzanie dwutlenku węgla]...................................................... 66
Art. 28. [Opłaty – odesłanie do przepisów]....................................................................... 67
Rozdział 5
AUKCJE UPRAWNIEŃ DO EMISJI
Art. 29. [Akcje uprawnień do emisji].................................................................................. 69
Art. 30. [Zgoda na aukcję]..................................................................................................... 70
Art. 31. [Procedura i regulamin aukcji]................................................................................. 71
Art. 32. [Ogłoszenie o aukcji]............................................................................................... 72
Art. 33. [Wadium]................................................................................................................... 74
Art. 34. [Zasady składania oferty]........................................................................................ 76
Art. 35. [Zasady akceptacji ofert]......................................................................................... 77
Art. 36. [Dalsze czynności]................................................................................................... 77
Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji]......................................................................................... 79
Art. 38. [Unieważnienie aukcji]........................................................................................... 80
Art. 39. [Rola ministra do spraw środowiska w zakresie organizacji]........................... 82
Rozdział 6
ZEZWOLENIA
Art. 40. [Uzyskanie zezwolenia].......................................................................................... 83
Art. 41. [Organ właściwy do wydania zezwolenia]........................................................... 84
Art. 42. [Elementy wniosku o wydanie zezwolenia]........................................................ 85
Art. 43. [Treść zezwolenia]................................................................................................... 87
Art. 44. [Przesłanki zmiany zezwolenia]........................................................................... 90
Art. 45. [Skutki braku posiadania zezwolenia].................................................................. 91
Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z rezerwy krajowej]........... 91
Art. 47. [Tytuł prawny do instalacji objętej systemem]................................................... 94
Art. 48. [Podział instalacji].................................................................................................. 96
Art. 49. [Wygaśnięcie zezwolenia]...................................................................................... 97
Rozdział 7
SZCZEGÓLNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ PODMIOTOM PODEJMUJĄCYM REALIZACJĘ INSTALACJI, KTÓRE BĘDĄ WYTWARZAŁY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Art. 50. [Zezwolenie]............................................................................................................. 99
Rozdział 8
MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WIELKOŚCI EMISJI
Art. 51. [Obowiązek sporządzenia planu planów monitorowania]............................... 103
Art. 52. [Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania]......................................... 104
Art. 53. [Zatwierdzenie planów monitorowania]............................................................. 107
Art. 54. [Przegląd planu monitorowania]......................................................................... 107
Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych w roku monitorowania]................................................................................................................................................. 108
Art. 56. [Plan monitorowania wielkości emisji]............................................................... 110
Art. 57. [Obowiązek monitorowania i rozliczenia wielkości emisji]............................ 112
Art. 58. [Decyzja Komisji nr 2007/589/WE]....................................................................... 113
Art. 59. [Weryfikacja raportów].......................................................................................... 114
Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych, prowadzony przez KOBiZE]...................... 115
Art. 61. [Koszty weryfikacji raportów]................................................................................ 117
Art. 62. [Procedura przekazania raportu].......................................................................... 118
Art. 63. [Kontrola raportu]................................................................................................... 119
Art. 64. [Informacja o wielkości emisji]............................................................................. 123
Art. 65. [Umorzenia uprawnień do emisji]....................................................................... 124
Art. 66. [Wykaz prowadzących instalacje]........................................................................ 125
Art. 67. [Przekazanie wykazu]............................................................................................ 127
Rozdział 9
GRUPA INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM
Art. 68. [Grupa instalacji].................................................................................................... 128
Rozdział 10
WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI
I JEDNOSTEK POŚWIADCZONEJ REDUKCJI EMISJI
Art. 69. [Wykorzystanie jednostek].................................................................................... 131
Rozdział 11
KARY PIENIĘŻNE
Art. 70. [Nieprzedłożenie raportu w terminie oraz brak zgłoszenia faktu zaprzestania spełniania przez instalację przesłanek objęcia systemem].......................................................................... 134
Art. 71. [Brak umorzenia w terminie]................................................................................. 135
Art. 72. [Brak zezwolenia]................................................................................................... 136
Art. 73. [Podmiot uprawniony do nałożenia kary]........................................................... 137
Art. 74. [Rachunek bankowy, na który wnoszone są kary]............................................. 137
Art. 75. [Odesłanie do przepisów]...................................................................................... 138
Art. 76. [Informacje o karach pieniężnych]....................................................................... 138
Art. 77. [Zakaz prowadzenia przez operatora statku operacji lotniczych]................... 139
Rozdział 12
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH........................................................... 142
Rozdział 13
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie uwzględnia w swej treści wszystkie jej zmiany. Zamierzeniem autora było przedstawienie problematyki ustawy w sposób kompleksowy, a jednocześnie praktyczny. Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego prawa handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Spis treści
Wprowadzenie....................................................................................................................... 9
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]................................................................................... 11
Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy - rozwinięcie]........................................................... 14
Art. 3. [Definicje ustawowe].................................................................................................. 18
Art. 4. [Okres rozliczeniowy]................................................................................................ 21
Art. 5. [Rola ministra]............................................................................................................ 21
Rozdział 2
ADMINISTROWANIE SYSTEMEM
Art. 6. [Nadzór nad systemem]............................................................................................ 24
Art. 7. [KOBIZE]..................................................................................................................... 24
Art. 8. [Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji]................................. 26
Art. 9. [Opłaty]....................................................................................................................... 29
Art. 10. [Rozporządzanie uprawnieniami].......................................................................... 32
Art. 11. [Niewykorzystane uprawnienia].............................................................................. 35
Rozdział 3
ROZDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI
Art. 12. [Krajowy plan rozdziału uprawnień]...................................................................... 36
Art. 13. [Zakres planu]............................................................................................................ 38
Art. 14. [Projekt planu]........................................................................................................... 41
Art. 15. [Procedura]................................................................................................................. 43
Art. 16. [Odrzucenie planu].................................................................................................. 44
Art. 17. [Rozdział uprawnień]............................................................................................... 45
Art. 18. [Wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości osiągniętej emisji zredukowanej]........................................................................................................................ 46
Art. 19. [Uprawnienia niewykorzystane]............................................................................ 48
Art. 20. [Przekazywanie informacji o wielkości emisji]................................................... 49
Art. 21. [Rola ministra]........................................................................................................... 51
Rozdział 4
PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI OPERATOROM STATKÓW POWIETRZNYCH I PROWADZĄCYM INSTALACJE
Art. 22. [Przyznanie uprawnień i opłata rejestracyjna]..................................................... 55
Art. 23. [Operator statku powietrznego]............................................................................ 58
Art. 24. [Rola ministra w zakresie obliczeń]...................................................................... 61
Art. 25. [Uprawnienia do emisji ze rezerwy specjalnej]................................................... 63
Art. 26. [Zobowiązania i uprawnienia]............................................................................... 64
Art. 27. [Opłata za wprowadzanie dwutlenku węgla]...................................................... 66
Art. 28. [Opłaty – odesłanie do przepisów]....................................................................... 67
Rozdział 5
AUKCJE UPRAWNIEŃ DO EMISJI
Art. 29. [Akcje uprawnień do emisji].................................................................................. 69
Art. 30. [Zgoda na aukcję]..................................................................................................... 70
Art. 31. [Procedura i regulamin aukcji]................................................................................. 71
Art. 32. [Ogłoszenie o aukcji]............................................................................................... 72
Art. 33. [Wadium]................................................................................................................... 74
Art. 34. [Zasady składania oferty]........................................................................................ 76
Art. 35. [Zasady akceptacji ofert]......................................................................................... 77
Art. 36. [Dalsze czynności]................................................................................................... 77
Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji]......................................................................................... 79
Art. 38. [Unieważnienie aukcji]........................................................................................... 80
Art. 39. [Rola ministra do spraw środowiska w zakresie organizacji]........................... 82
Rozdział 6
ZEZWOLENIA
Art. 40. [Uzyskanie zezwolenia].......................................................................................... 83
Art. 41. [Organ właściwy do wydania zezwolenia]........................................................... 84
Art. 42. [Elementy wniosku o wydanie zezwolenia]........................................................ 85
Art. 43. [Treść zezwolenia]................................................................................................... 87
Art. 44. [Przesłanki zmiany zezwolenia]........................................................................... 90
Art. 45. [Skutki braku posiadania zezwolenia].................................................................. 91
Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z rezerwy krajowej]........... 91
Art. 47. [Tytuł prawny do instalacji objętej systemem]................................................... 94
Art. 48. [Podział instalacji].................................................................................................. 96
Art. 49. [Wygaśnięcie zezwolenia]...................................................................................... 97
Rozdział 7
SZCZEGÓLNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ PODMIOTOM PODEJMUJĄCYM REALIZACJĘ INSTALACJI, KTÓRE BĘDĄ WYTWARZAŁY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Art. 50. [Zezwolenie]............................................................................................................. 99
Rozdział 8
MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WIELKOŚCI EMISJI
Art. 51. [Obowiązek sporządzenia planu planów monitorowania]............................... 103
Art. 52. [Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania]......................................... 104
Art. 53. [Zatwierdzenie planów monitorowania]............................................................. 107
Art. 54. [Przegląd planu monitorowania]......................................................................... 107
Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych w roku monitorowania]................................................................................................................................................. 108
Art. 56. [Plan monitorowania wielkości emisji]............................................................... 110
Art. 57. [Obowiązek monitorowania i rozliczenia wielkości emisji]............................ 112
Art. 58. [Decyzja Komisji nr 2007/589/WE]....................................................................... 113
Art. 59. [Weryfikacja raportów].......................................................................................... 114
Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych, prowadzony przez KOBiZE]...................... 115
Art. 61. [Koszty weryfikacji raportów]................................................................................ 117
Art. 62. [Procedura przekazania raportu].......................................................................... 118
Art. 63. [Kontrola raportu]................................................................................................... 119
Art. 64. [Informacja o wielkości emisji]............................................................................. 123
Art. 65. [Umorzenia uprawnień do emisji]....................................................................... 124
Art. 66. [Wykaz prowadzących instalacje]........................................................................ 125
Art. 67. [Przekazanie wykazu]............................................................................................ 127
Rozdział 9
GRUPA INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM
Art. 68. [Grupa instalacji].................................................................................................... 128
Rozdział 10
WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI
I JEDNOSTEK POŚWIADCZONEJ REDUKCJI EMISJI
Art. 69. [Wykorzystanie jednostek].................................................................................... 131
Rozdział 11
KARY PIENIĘŻNE
Art. 70. [Nieprzedłożenie raportu w terminie oraz brak zgłoszenia faktu zaprzestania spełniania przez instalację przesłanek objęcia systemem].......................................................................... 134
Art. 71. [Brak umorzenia w terminie]................................................................................. 135
Art. 72. [Brak zezwolenia]................................................................................................... 136
Art. 73. [Podmiot uprawniony do nałożenia kary]........................................................... 137
Art. 74. [Rachunek bankowy, na który wnoszone są kary]............................................. 137
Art. 75. [Odesłanie do przepisów]...................................................................................... 138
Art. 76. [Informacje o karach pieniężnych]....................................................................... 138
Art. 77. [Zakaz prowadzenia przez operatora statku operacji lotniczych]................... 139
Rozdział 12
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH........................................................... 142
Rozdział 13
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

 O autorze

Sławomir Turkowski

Sławomir Turkowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie Prawa spółek handlowych, Prawa zamówień publicznych i Prawa energetycznego, doradca w przedsiębiorstwach branży energetycznej, ekspert rynku energetycznego. Teoretyk wojskowości, instruktor wojskowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w ToruCzytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: