A A A

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych
39.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych

wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

 

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji, które wykorzystywane są na etapie windykacji przedsądowej i sądowej. Książka w sposób wyczerpujący omawia również aspekty egzekucji komorniczej. Poradnik porusza także sposób szczegółowy problematykę zabezpieczania wierzytelności. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, ale również właścicieli firm, które funkcjonują w polskim obrocie gospodarczym.
Spis treści
Wstęp
Zastrzeżenie prawa własności towaru
Zabezpieczenie należności w aspekcie szczególnych trybów procedury sądowej
Protokół stanu faktycznego
Aspekt groźby karalnej
Groźba bezprawna
Niebezpieczeństwa związane ze sprzedażą wierzytelności
Wniosek o upadłość firmy dłużnika (przesłanki)
Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości
Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Zalety gwarancji bankowej
Zasady konstrukcji umowy handlowej w zakresie gwarancji bankowej
Procedura wnioskowania i udzielania gwarancji bankowej
Treść gwarancji bankowej (istotne zapisy)
Gwarancja bankowa – klauzule dodatkowe
Rodzaje klauzul dodatkowych
Nieważność gwarancji bankowej
Wygaśnięcie gwarancji bankowej
Realizacja gwarancji bankowej
Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Treść i forma umowy poręczenia
Kto może być poręczycielem
Zalety i wady poręczenia
Odpowiedzialność solidarna
Kwota poręczenia
Zarzuty poręczyciela
Poręczenie za dług przyszły
Rodzaje poręczenia ze względu na okres jego trwania
Niezbędne elementy umowy poręczenia
Wzór umowy poręczenia
Brak zgody małżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia
Składniki majątku wspólnego
Składniki majątku osobistego
Dokumentacja poręczenia
Intercyza a zobowiązania
Realizacja umowy poręczenia
Kiedy poręczenie traci moc obowiązującą
Weksel – istota i definicja dokumentu
Weksel własny
Niezbędne elementy weksla
Dotychczas obowiązujący blankiet weksla
Funkcje weksla
Dłużnicy wekslowi
Wierzyciele wekslowi
Klauzule wekslowe
Weksel in blanco
Protest wekslowy
Poszukiwanie zwrotne
Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym
Etapy postępowania z dłużnikiem
Rodzaje sankcji
Zabezpieczanie umów handlowych
Niezbędne elementy umowy w przypadku małych firm
Niezbędne elementy umowy w przypadku spółek
Niezbędne elementy umowy (warunki ogólne)
Dodatkowe zabezpieczenia umowne
Zapłaty w całości przy płatności ratalnej
Zadatek
Prawo odstąpienia od umowy
Odstępne
Kara umowna
Sprzedaż z zastrzeżeniem własności towaru
Elementy faktury
Odbieranie faktur
Zabezpieczenie należności sądowych
Warunki ustanowienia zabezpieczenia
Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sądowych
Kaucja a zabezpieczenie
Upadek zabezpieczenia
Niepokojące sygnały w zachowaniu dłużnika
Zasady egzekucji roszczeń
Niezbędne elementy wniosku egzekucyjnego
Właściwość miejscowa egzekucji
Przedmiot egzekucji
Przejęcie ruchomości na własność
Termin i miejsce licytacji
Ile zapłacimy
Przebieg licytacji
Przybicie w licytacji
Nabycie rzeczy
Wady kupna rzeczy z komorniczej licytacji
Wniosek o przejęcie ruchomości na własność
Zajęcie wynagrodzenia
Kwestie podatkowe
Brak płatności i płatność z opóźnieniem a podatki
Nieściągalność i jej uprawdopodobnienie
Zaliczenie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu
Kwestie podatkowe przy odstąpieniu od umowy
Moment powstania obowiązku podatkowego
Wezwania do zapłaty – podstawowe zasady
Niezbędne elementy wezwania do zapłaty
Styl wezwania do zapłaty
Pierwsze wezwanie do zapłaty (przypomnienie)
Drugie wezwanie do zapłaty
Trzecie wezwanie do zapłaty (wezwanie ostateczne)
Czwarte wezwanie do zapłaty (ostateczne przedsądowe)
Katalogowanie informacji
Rozmowa z dłużnikiem (ustalenia)
Błędy podczas negocjacji z dłużnikiem
Postępowanie nakazowe
Zalety postępowania nakazowego
Istota postępowania zwykłego
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku
Dokumentacja w postępowaniu nakazowym
Postępowanie upominawcze
Postępowanie nakazowe – pierwsze czynności
Zasady składania pozwu w postępowaniu nakazowym
Warunki formalne pozwu
Wskazanie dowodów w pozwie
Określenie stanowiska na wypadek zaskarżenia
Procedura w razie wątpliwości sądu
Prekluzja dowodowa
Zwrot pozwu
Procedura po złożeniu pozwu
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla/czeku
Procedura postępowania w razie zaskarżenia nakazu zapłaty
Najbardziej powszechne błędy w postępowaniu nakazowym
Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie
Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw
Zalety przewłaszczenia na zabezpieczenie
Wady przewłaszczenia na zabezpieczenie
Niezbędne zapisy w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik zapłacił)
Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik nie zapłacił)
Negocjacje windykacyjne (etap selekcji informacji)
Negocjacje windykacyjne (działania początkowe)
Egzekwowanie należności od spółki cywilnej
Egzekwowanie należności od spółki jawnej
Bezskuteczność egzekucji w przypadku spółek
Egzekwowanie należności od spółki partnerskiej
Egzekwowanie należności od spółki komandytowej
Egzekwowanie należności od spółki komandytowo-akcyjnej
Egzekwowanie należności od spółek z o.o.
Procedura odzyskiwania należności od spółki z o.o.
Odzyskiwanie należności od członka zarządu spółki z o.o.
Procedura odzyskiwania należności od spółki akcyjnej
Kredyt kupiecki
Rodzaje kredytu kupieckiego
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Zalety kredytu kupieckiego
Terminy w kredycie kupieckim
Kredyt kupiecki a polityka kredytowa przedsiębiorstwa
Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji, które wykorzystywane są na etapie windykacji przedsądowej i sądowej. Książka w sposób wyczerpujący omawia również aspekty egzekucji komorniczej. Poradnik porusza także sposób szczegółowy problematykę zabezpieczania wierzytelności. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, ale również właścicieli firm, które funkcjonują w polskim obrocie gospodarczym.
Spis treści
Wstęp
Zastrzeżenie prawa własności towaru
Zabezpieczenie należności w aspekcie szczególnych trybów procedury sądowej
Protokół stanu faktycznego
Aspekt groźby karalnej
Groźba bezprawna
Niebezpieczeństwa związane ze sprzedażą wierzytelności
Wniosek o upadłość firmy dłużnika (przesłanki)
Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości
Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Zalety gwarancji bankowej
Zasady konstrukcji umowy handlowej w zakresie gwarancji bankowej
Procedura wnioskowania i udzielania gwarancji bankowej
Treść gwarancji bankowej (istotne zapisy)
Gwarancja bankowa – klauzule dodatkowe
Rodzaje klauzul dodatkowych
Nieważność gwarancji bankowej
Wygaśnięcie gwarancji bankowej
Realizacja gwarancji bankowej
Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Treść i forma umowy poręczenia
Kto może być poręczycielem
Zalety i wady poręczenia
Odpowiedzialność solidarna
Kwota poręczenia
Zarzuty poręczyciela
Poręczenie za dług przyszły
Rodzaje poręczenia ze względu na okres jego trwania
Niezbędne elementy umowy poręczenia
Wzór umowy poręczenia
Brak zgody małżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia
Składniki majątku wspólnego
Składniki majątku osobistego
Dokumentacja poręczenia
Intercyza a zobowiązania
Realizacja umowy poręczenia
Kiedy poręczenie traci moc obowiązującą
Weksel – istota i definicja dokumentu
Weksel własny
Niezbędne elementy weksla
Dotychczas obowiązujący blankiet weksla
Funkcje weksla
Dłużnicy wekslowi
Wierzyciele wekslowi
Klauzule wekslowe
Weksel in blanco
Protest wekslowy
Poszukiwanie zwrotne
Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym
Etapy postępowania z dłużnikiem
Rodzaje sankcji
Zabezpieczanie umów handlowych
Niezbędne elementy umowy w przypadku małych firm
Niezbędne elementy umowy w przypadku spółek
Niezbędne elementy umowy (warunki ogólne)
Dodatkowe zabezpieczenia umowne
Zapłaty w całości przy płatności ratalnej
Zadatek
Prawo odstąpienia od umowy
Odstępne
Kara umowna
Sprzedaż z zastrzeżeniem własności towaru
Elementy faktury
Odbieranie faktur
Zabezpieczenie należności sądowych
Warunki ustanowienia zabezpieczenia
Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sądowych
Kaucja a zabezpieczenie
Upadek zabezpieczenia
Niepokojące sygnały w zachowaniu dłużnika
Zasady egzekucji roszczeń
Niezbędne elementy wniosku egzekucyjnego
Właściwość miejscowa egzekucji
Przedmiot egzekucji
Przejęcie ruchomości na własność
Termin i miejsce licytacji
Ile zapłacimy
Przebieg licytacji
Przybicie w licytacji
Nabycie rzeczy
Wady kupna rzeczy z komorniczej licytacji
Wniosek o przejęcie ruchomości na własność
Zajęcie wynagrodzenia
Kwestie podatkowe
Brak płatności i płatność z opóźnieniem a podatki
Nieściągalność i jej uprawdopodobnienie
Zaliczenie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu
Kwestie podatkowe przy odstąpieniu od umowy
Moment powstania obowiązku podatkowego
Wezwania do zapłaty – podstawowe zasady
Niezbędne elementy wezwania do zapłaty
Styl wezwania do zapłaty
Pierwsze wezwanie do zapłaty (przypomnienie)
Drugie wezwanie do zapłaty
Trzecie wezwanie do zapłaty (wezwanie ostateczne)
Czwarte wezwanie do zapłaty (ostateczne przedsądowe)
Katalogowanie informacji
Rozmowa z dłużnikiem (ustalenia)
Błędy podczas negocjacji z dłużnikiem
Postępowanie nakazowe
Zalety postępowania nakazowego
Istota postępowania zwykłego
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku
Dokumentacja w postępowaniu nakazowym
Postępowanie upominawcze
Postępowanie nakazowe – pierwsze czynności
Zasady składania pozwu w postępowaniu nakazowym
Warunki formalne pozwu
Wskazanie dowodów w pozwie
Określenie stanowiska na wypadek zaskarżenia
Procedura w razie wątpliwości sądu
Prekluzja dowodowa
Zwrot pozwu
Procedura po złożeniu pozwu
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla/czeku
Procedura postępowania w razie zaskarżenia nakazu zapłaty
Najbardziej powszechne błędy w postępowaniu nakazowym
Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie
Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw
Zalety przewłaszczenia na zabezpieczenie
Wady przewłaszczenia na zabezpieczenie
Niezbędne zapisy w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik zapłacił)
Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik nie zapłacił)
Negocjacje windykacyjne (etap selekcji informacji)
Negocjacje windykacyjne (działania początkowe)
Egzekwowanie należności od spółki cywilnej
Egzekwowanie należności od spółki jawnej
Bezskuteczność egzekucji w przypadku spółek
Egzekwowanie należności od spółki partnerskiej
Egzekwowanie należności od spółki komandytowej
Egzekwowanie należności od spółki komandytowo-akcyjnej
Egzekwowanie należności od spółek z o.o.
Procedura odzyskiwania należności od spółki z o.o.
Odzyskiwanie należności od członka zarządu spółki z o.o.
Procedura odzyskiwania należności od spółki akcyjnej
Kredyt kupiecki
Rodzaje kredytu kupieckiego
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Zalety kredytu kupieckiego
Terminy w kredycie kupieckim
Kredyt kupiecki a polityka kredytowa przedsiębiorstwa

 

 O autorze

Sławomir Turkowski

Sławomir Turkowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie Prawa spółek handlowych, Prawa zamówień publicznych i Prawa energetycznego, doradca w przedsiębiorstwach branży energetycznej, ekspert rynku energetycznego. Teoretyk wojskowości, instruktor wojskowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w ToruCzytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: