A A A

Włodzimierz Anioł

Włodzimierz Anioł

Włodzimierz Anioł

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (IPS) jest jednym z najstarszych w Polsce ośrodków akademickich oferującym kształcenie studentów na kierunkach: polityka społeczna oraz nauki o rodzinie.

IPS UW należy do społeczności Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Początkiem jego działalności było utworzenie w 1969 roku Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych. W 1975 roku został on przekształcony w Katedrę, a w 1977 powstał Instytut, co oznaczało organizacyjne oddzielenie się od Instytutu Nauk Politycznych. Obecnie w Instytucie Polityki Społecznej studiuje ponad 1000 studentów. Zatrudnionych jest 45 pracowników naukowych w tym 11 profesorów. Na studiach doktoranckich studiuje 12 osób.

Absolwenci naszych studiów znajdują zatrudnienie m.in. w:
•    instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
•    firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego, instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
•    instytucjach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
•    publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
•    instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
•    instytucjach pomocy społecznej,
•    instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
•    organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
•    organizacjach międzynarodowych.

Pracownicy IPS prowadzą badania naukowe w takich dziedzinach jak: rynek pracy i bezrobocie, migracje krajowe i zagraniczne, kwestie etniczne i mniejszości narodowych, procesy decyzyjne w polityce społecznej, pomoc społeczna i praca socjalna, krytyczne sytuacje życiowe, wpływ funduszy strukturalnych UE na sytuację społeczno-ekonomiczną, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, europejska polityka społeczna, funkcjonowanie i rola organizacji pozarządowych, gospodarka społeczna.

W ostatnich latach IPS prowadził liczne badania o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Część z nich była finansowana z funduszy strukturalnych, programów ramowych Unii Europejskiej oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Do najważniejszych z nich należały:
1.  Badanie dotyczące polskiej polityki imigracyjnej w kontekście rynku pracy, w czasie których przeprowadzono m.in. badania empiryczne wśród cudzoziemców przebywających w Polsce (studenci, stażyści, pracownicy wysokokwalifikowani oraz sezonowi). W jego ramach zaprojektowano również założenia dla polskiej polityki imigracyjnej.
2.   Badania gospodarki społecznej w ramach partnerstwa „Tu jest praca”, które dotyczyły szeroko rozumianej problematyki ekonomii społecznej.
3.   Badania uchodźców w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Altercamp”
4.   Badania dotyczące systemu pomocy żywnościowej.

Pracownicy IPS są również autorami licznych ekspertyz przygotowywanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).  
W ramach IPS funkcjonują następujące zakłady naukowe: Zakład Zabezpieczenia Społecznego, Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej, Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym, Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych, Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Zakład Społecznego Ustroju Pracy.

Więcej informacji o IPS UW można znaleźć w jego serwisie internetowym: http://www.ips.uw.edu.pl
http://www.politykaspoleczna.pl
Zapraszamy również na nasz profil do serwisu społecznościowego Facebook: http://www.facebook.com/ipsuw

 

Notki o autorach

Włodzimierz Anioł – prof. dr hab., profesor zwyczajny UW. Zajmuje się międzynarodowymi aspektami polityki społecznej, w tym m.in. społecznym wymiarem globalizacji i integracji europejskiej, socjalną działalnością Unii Europejskiej, migracjami międzynarodowymi, skandynawskimi państwami dobrobytu. Długoletni ekspert i doradca w Kancelarii Prezydenta RP i MSZ, reprezentował Polskę w misjach i na wielu konferencjach Rady Europy, OBWE, ONZ. Autor kilkunastu książek i około 200 innych publikacji, w tym m.in.: Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych (1988), Paradoksy globalizacji (2002), Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski (2003).

Elwira Bonisławska – mgr, absolwentka i doktorantka IPS. Zainteresowanie naukowe: migracje, demografia, socjologia rodziny, wielodzietność oraz bezdzietność. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci i rodziny, w tym książki Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich (2010). Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Doktorantów Samorządu Doktorantów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Maciej Duszczyk – dr, adiunkt, zastępca dyrektora IPS, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999–2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. Stypendysta Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych. Współpracownik Komisji Europejskiej, Programu Rozwoju ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Research Fellow w Transatlantic Forum on Migrationand Integration. Autor licznych prac naukowych na temat procesów migracyjnych, rynku pracy, konkurencyjności gospodarki oraz kosztów i korzyści z członkostwa Polski w UE.

Grażyna Firlit-Fesnak – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół spraw socjalnych jednostki, polityki rodzinnej, polityki na rzecz równości płci, grup społecznych i jednostek zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, socjologii migracji i polityki migracyjnej. Autorka wielu publikacji naukowych i koordynatorka licznych – krajowych i zagranicznych – projektów badawczych. W latach 1995–2006 wicedyrektor, w latach 2007–2008 dyrektor IPS. Obecnie kieruje Zakładem Migracji i Stosunków Etnicznych.

Paweł Hut – dr, adiunkt. Zajmuje się badaniami problematyki mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz procesów wędrówkowych ludności (przesiedlenia, uchodźstwo, migracje zarobkowe). Członek Rady do Spraw Uchodźców od 2004 r. W latach 2006–2007 członek Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2011 r. ekspert sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji. Autor licznych publikacji o współczesnych przesiedleniach ludności polskiej ze Wschodu oraz sytuacji mniejszości polskiej na Zaolziu.

Anna Kurowska – dr, adiunkt, absolwentka nauk politycznych w UW oraz ekonomii w SGH. Współpracownik i ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST. Uczestniczka w wielu projektów badawczych o zasięgu ogólnopolskim o tematyce społeczno-ekonomicznej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej i ekonomii, w tym dwóch własnych książek. Zainteresowania badawcze: wykorzystanie metod ilościowych w polityce społecznej, wskaźniki społeczne, ubóstwo, nierówności społeczne, polityka rynku pracy i polityka rodzinna oraz badanie skuteczności i efektywności polityki społecznej.

Mirosław Księżopolski – prof. dr hab., były dyrektor IPS, obecnie przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu. Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym. Autor publikacji z zakresu porównawczej polityki społecznej, typologii polityk społecznych, polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji. Opracowania porównawcze obejmują zagadnienia genezy, ewolucji i uwarunkowań rozwoju polityki społecznej, głównych strategii polityki społecznej w krajach rozwiniętych i rozwijających się oraz wybrane polityki szczegółowe: systemy zabezpieczenia społecznego, polityki rynku pracy, rodzinne i mieszkaniowe.

Ewa Leś – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia nierówności społeczno-ekonomicznych w okresie zmiany ustrojowej oraz problematyka polityki społecznej w Polsce, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora obywatelskiego w systemach społecznych. Koordynator i konsultant krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, polityki pomocy i integracji społecznej oraz polityki rodzinnej. Stypendystka m.in. The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies (Baltimore), oraz The Japan Foundation i Tokyo Metropolitan University, Faculty of Social Sciences and Humanities.

Justyna Łukaszewska-Bezulska – mgr, absolwentka i doktorantka IPS, studentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą oddziaływaniom między kapitałem społecznym a migracjami zarobkowymi na pograniczach kulturowych. Zainteresowanie badawcze: migracje, kapitał społeczny, wspólnoty lokalne, socjologia codzienności, nowe ruchy społeczne.

Tomasz Mering – dr, adiunkt, absolwent IPS. Stypendysta na uniwersytecie w Stirling, Szkocja (2003/2004). Był głównym specjalistą w Departamencie Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz specjalistą ds. badań w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Brał udział w realizacji projektów badawczych w obszarze rynku pracy i polityki społecznej. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna Unii Europejskiej, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, polityka rynku pracy. Dydaktyka: strategie rozwoju społecznego, polityka rynku pracy, lokalne programy rynku pracy.

Jacek Męcina – dr, adiunkt. Specjalizuje się w problematyce dialogu społecznego, ustawodawstwa pracy oraz problemach rynku pracy. Był stypendystą Programu TEMPUS i Fundacji A. von Humboldta. Członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno–Gospodarczych, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000) i wiceministrem gospodarki i pracy (2005). Autor licznych artykułów i książek, w tym m.in.: Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską; Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (współautor); Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami; Working Poles and the Crisis of Fordism (współautor).

Cezary Miżejewski – absolwent IPS i studiów podyplomowych Zarządzanie Funduszami Europejskimi na UMCS. Były poseł na Sejm RP i wiceminister pracy i polityki społecznej. W latach 2006–2009 radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Autor lub współautor ustaw o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o spółdzielniach socjalnych. Od 2011 r. kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Autor wielu publikacji z zakresu polityce społecznej i ekonomii społecznej.

Małgorzata Ołdak – dr, asystent, absolwentka IPS oraz studiów podyplomowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów, m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci, PO KL. W latach 2009–2010 sekretarz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania gospodarką społeczną i zarządzanie polityką społeczną. Autorka publikacji z zakresu polityki społecznej, w tym gospodarki społecznej. Od 2009 r. pełnomocnik zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Agnieszka Pogorzelska – mgr, absolwentka IPS i europeistyki w UW, obecnie doktorantka w IPS. Pracownik Centrum Projektów Europejskich, gdzie zajmuje się informowaniem beneficjentów oraz przygotowywaniem publikacji i materiałów informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Zajmuje się tematyką migracji, edukacji, polityki regionalnej UE.

Antoni Rajkiewicz – prof. dr hab., profesor zwyczajny UW. Współtwórca i wieloletni dyrektor IPS, był także dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, redaktorem naczelnym miesięcznika „Polityka Społeczna”. Polityką społeczną zajmuje się od 1948 r., w szczególności polityką zatrudnienia, systemem zabezpieczenia społecznego i migracjami zarobkowymi. Promotor 43 rozpraw doktorskich i ponad 500 prac magisterskich. W latach 1981–1982 był ministrem pracy, płac i polityki socjalnej. Redaktor podręczników polityki społecznej, autor kilkuset publikacji z różnych dziedzin polityki społecznej. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Helsinkach.

Sylwia Rosocha – studentka V roku polityki społecznej, studiuje też europeistykę w UW. Zainteresowania badawcze: europejska polityka społeczna, polityka rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Brała udział w badaniach terenowych IPS na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców Wyszkowa. Autorka kilku artykułów naukowych, m.in. w publikacjach zbiorowych: Społeczeństwa i kultury Europy (2010); Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (2011).

Beata Samoraj-Charitonow – dr, adiunkt. Wykłada także w Okręgowej Izbie Lekarskiej i w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Stypendystka i studentka Freie Universität oraz Humboldt Universität w Berlinie (2000-2001). Stypendystka Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2005–2007). Autorka ponad 30 prac naukowych dotyczących problematyki migracji międzynarodowych i zabezpieczenia społecznego. Uczestniczka kilkunastu projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i procesów migracyjnych. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Uczestniczka studiów na wydziale informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Mariusz Sulkowski – mgr, absolwent IPS i europeistyki UW. Obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą integracji Turków w Republice Federalnej Niemiec. Fundator i prezes Fundacji Koncept Europa, współzałożyciel Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Historii Idei na UW. Zainteresowania badawcze: integracja europejska, integracja muzułmanów w Europie, tożsamość europejska.

Jolanta Supińska – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Zajmuje się aksjologią i teorią polityki społecznej, analizą dyskursu i wpływem polityki społecznej na ludzkie zachowania. Autorka publikacji dotyczących instrumentarium polityki społecznej, m.in. polityki podatkowej, mieszkaniowej, ochrony konsumenta i migracyjnej.

Gertruda Uścińska – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Pracuje także w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Specjalizuje się w porównawczej polityce społecznej z zakresu zabezpieczenia społecznego, aspektach prawnych i społecznych rozwiązań międzynarodowych w tej dziedzinie. Kierownik i ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich UE. Autorka publikacji z zakresu polityki społecznej, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego. Obecnie ekspert krajowy w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z programami UE w tej dziedzinie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Piotr W. Zawadzki – dr, adiunkt, absolwent IPS i politologii w UW. Bierze udział w programach badawczych prowadzonych przez Instytut, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy i inne instytucje. Członek mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, jest również współautorem podręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – dr, asystent. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008–2010) oraz rządu francuskiego i Ośrodka Kultury Francuskiej UW (2005). Autorka publikacji naukowych z zakresu francuskiej polityki społecznej oraz polityki mieszkaniowej. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Cezary Żołędowski – dr hab., adiunkt, dyrektor IPS. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom stosunków etnicznych, polityki narodowościowej, mniejszości narodowych w Polsce, mniejszości polskich za granicą, wielokulturowości oraz migracji edukacyjnych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/wlodzimierz-aniol.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor