A A A

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
25.00 pln
25.00 pln
25.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

wobec wyzwań gospodarki XXI wieku
wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Opis

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw jest zagadnieniem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, co wynika m.in. z oddziaływania zarówno jego warunków, jak i czynników na uzyskiwane efekty tego procesu. Sam rozwój ma zatem charakter wielowymiarowy, a przy tym jest pojęciem rozumianym zarówno w ujęciu deskryptywnym, jak i wartościującym.
Rozwój przedsiębiorstwa to proces ewolucyjny i długotrwały, w którym wyrażają się kierunkowe zmiany ilościowe i jakościowe, prowadzące od form lub stanów prostych czy też stosunkowo prostszych do form lub stanów bardziej złożonych, a zatem doskonalszych pod określonym względem. Zmiany te w sposób istotny przekształcają strukturę wewnętrzną przedsiębiorstwa, jak również sposób jego działania. Wskazuje się, że proces ten oddziałuje w szczególności na te zmiany, które identyfikują pojawiające się problemy, a także ukazują sposoby i możliwości ich rozwiązania. Warto podkreślić, iż źródłem wielu zmian w przedsiębiorstwie jest otoczenie, które w zależności od zakresu swej stabilności lub zmienności oddziałuje w zróżnicowany sposób na jego rozwój. Otoczenie może zatem wzmacniać, ale też i osłabiać, raczej rzadko zaś można przejść obok niego obojętnie.
Uwzględniając wskazany zarys spojrzenia na problematykę rozwoju przedsiębiorstw należy podkreślić, iż celem niniejszej monografii jest przedstawienie zagadnienia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wyzwań gospodarki XXI wieku wraz z uwzględnieniem aspektu ekonomiczno-zarządczego. Jako autorzy wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta wniesie wkład w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i stanowić będzie udaną próbę powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych w tym zakresie. Wybór przedsiębiorstw sektora MŚP wynikał z faktu, iż są one określane jako trzon rozwoju współczesnej gospodarki zarówno w wymiarze globalnym, europejskim, jak i narodowym. Badania zostały skoncentrowane na uwarunkowaniach gospodarki Polski, odnoszących się do ogółu przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw rodzinnych, a także przedsiębiorstw występujących na obszarach wiejskich. Wybór tych właśnie jednostek nie był przypadkowy, lecz stanowił wyraz dotychczasowych analiz i realizacji prac naukowo-badawczych autorów, w których podkreśla się znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w sektorze, a także występującą lukę statystyczną i empiryczną w odniesieniu do badań przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, których istniejący potencjał rozwojowy mógłby zostać efektywniej ukierunkowany na potrzeby realizacji zmian progresywnych na tych obszarach. Na bazie tak ujętego celu pracy została sformułowana hipoteza główna oraz hipotezy operacyjne.

 

 

Recenzje:

„Godnym podkreślenia jest fakt, iż wyniki badań i rozważań teoretycznych zawartych w monografii, dostarczają wielu cennych informacji pozwalających ocenić zarówno kierunki rozwoju MSP w Polsce, ich aktywność innowacyjną oraz zachowania wobec wyzwań gospodarki XXI, ale też zawierają wiele wskazań i rekomendacji pod adresem menedżerów i polityków gospodarczych w zakresie stymulacji postaw przedsiębiorczych oraz formułowania przyszłościowych kierunków polityki wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce polskiej.
Stwierdzam, iż recenzowana monografia spełnia wymóg aktualności i oryginalności. Łączy teoretyczne aspekty problematyki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z  możliwością ich praktycznego wykorzystania.”
z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Poznańskiej

„Uważam, iż recenzowana książka stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne na temat kluczowych wyzwań, kierunków, uwarunkowań i perspektyw rozwoju (mikro) małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z aktualnych zmian społeczno-gospodarczych, rozpatrywanych w szerszym kontekście ekonomiczno-menedżerskim. Jej głównym walorem jest wnikliwy przegląd wyników badań wtórnych oraz przeprowadzenie interesujących, własnych analiz statystycznych wyjaśniających i ilustrujących procesy rozwojowe firm sektora MŚP zachodzące w ostatnich latach, jak również zwrócenie uwagi na znaczenie specyfiki i zróżnicowania tych podmiotów gospodarczych (oraz ich szczególnych podgrup: firm rodzinnych i podmiotów działających na obszarach wiejskich) dla przebiegu współczesnych procesów rozwojowych małego biznesu.”
z recenzji prof. PŁ. dr hab. inż. Marka Matejuna

 

 

Spis treści
WSTĘP     7

Rozdział 1
PROBLEMY TEORETYCZNE I DYLEMATY PRAKTYCZNE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW     13
1.1. Pojęcie i istota rozwoju przedsiębiorstwa     13
1.2. Zmiana – wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw ery informacji i wiedzy      31
1.3. Procesy restrukturyzacji i ich znaczenie na drodze rozwoju     51
1.4. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw     68
1.5. Pragmatyka działań wobec postulatywności otoczenia przedsiębiorstwa     75

 

Rozdział 2
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP   83
2.1. Zarys historycznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP     83
2.2. Definicje MŚP – przegląd i ocena możliwości porównawczych przedsiębiorstw     85
2.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – analiza statystyczna i ocena zmian     96
2.3.1. Sektor MŚP a rozwój przedsiębiorczości     96
2.3.2. MŚP w okresie pierwszych lat transformacji     107
2.3.3. MŚP w okresie realizacji procesów bezpośredniej konwergencji gospodarki narodowej z gospodarką Unii Europejskiej    119
2.3.4. MŚP wobec globalnego kryzysu ekonomicznego     132
2.3.5. MŚP w okresie pokryzysowym lat 2014-2016     146
2.4. Innowacyjność MŚP w Polsce – węzłowe problemy aplikacyjne      158
2.5. Kierunki działań rozwojowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce –  konkluzje i wskazania     165


Rozdział 3
PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNE – KONTEKST ROZWOJOWO-ANTYCYPACYJNY     168
3.1. Istota i funkcje przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce     168
3.2. Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce Polski     179
3.3. Badania nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce      187
3.4. Determinanty i kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce      243

Rozdział 4
WYZWANIA ORAZ POTRZEBY ROZWOJOWE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z OBSZARÓW WIEJSKICH     261
4.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich – istota i specyfika      261
4.2. Znaczenie przedsiębiorstw sektora MŚP dla rozwoju obszarów wiejskich     273
4.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa wiejskie – analiza statystyczna i przegląd badań     285
4.4. Determinanty i perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich     302
ZAKOŃCZENIE    323
BIBLIOGRAFIA    335
Spis tabel   357
Spis rysunków      358

 O autorze

Barbara Siuta-Tokarska

Barbara Siuta-Tokarska

prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problematyka Jej zainteresowań badawczych dotyczy zagadnień funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w świecie. Autorka i współautorka trzech książek oraz ponad 120 publikacji naukowo-badawczyCzytaj więcej
Agnieszka Thier

Agnieszka Thier

dr Agnieszka Thier - adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiot Jej badań to ekonomika ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi, turystycznymi i organizacjami publicznymi w kontekście  trwałego i zrównoważonego rozwoju. Autorka książki oraz 60 publikacji naukowych, krajowych i Czytaj więcej
Katarzyna Żmija

Katarzyna Żmija

dr Katarzyna Żmija – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Autorka i współautorka około 40 publikacji naukowych, obejmujących wydawnictwa krajowe i zagraniczne.Czytaj więcej
Ryszard Borowiecki

Ryszard Borowiecki

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki, dr h.c. multi – wieloletni pracownik i kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie profesor zwyczajny w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Problematyka Jego zainteresowań badawczych dotyczy w szczególności procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a także zagadnień globaliCzytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: