A A A

Logistyka współczesnego terroryzmu

Logistyka współczesnego terroryzmu
38.00 pln
38.00 pln
38.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Logistyka współczesnego terroryzmu

wydawnictwo: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

 Opis

Terroryzm karmi się nie tylko samą ideologią. Jako forma zorganizowanej przestępczości do funkcjonowania potrzebuje dopływu pieniędzy, sprzętu i ludzi. Obecnie tylko zakłócanie owego wsparcia umożliwia systemowe zapobieganie zamachom. Z uwagi na problemy logistyczne, islamski terroryzm w ostatnim czasie skoncentrował się na używaniu do swoich celów „samotnych wilków”, lecz nie należy przypuszczać, że oznacza to odejście od przygotowywania spektakularnych akcji z użyciem środków trudno dostępnych, a za to dużo bardziej skutecznych.
Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na przeciwdziałanie logistycznemu wsparciu terroryzmu? Raczej nie, gdyż Polska nie radzi sobie nawet z rozbudowaną „szarą strefą” we własnej gospodarce, cóż dopiero mówić o logistyce terroryzmu, tak skomplikowanej strukturze poszczególnych ogniw organizacji o charakterze konspiracyjnym.
Wobec powyższych faktów niniejsza monografia jest dziełem niezwykle pożądanym na polskim rynku wydawniczym, gdyż wypełnia lukę, zarówno w literaturze fachowej, jak i świadomości społecznej. Spojrzenie na terroryzm w sposób globalny powinno uświadomić wszystkim osobom pełniącym funkcje publiczne, w jaki sposób terroryści i ich pomocnicy wykorzystują luki w systemie bezpieczeństwa państwowego, np. korumpując funkcjonariuszy publicznych, dzięki czemu mogą unikać kontroli na granicach.
Dotychczas skupiano się na zagadnieniu terroryzmu w cieniu głębokiego samozadowolenia, że Polska jako kraj nie jest bezpośrednim celem ataków. Należy jednak zauważyć, że brak zdarzeń na terytorium naszego kraju może mieć źródło w tym, że terroryści na razie wykorzystują
Polskę jako swoją bazę wsparcia logistycznego, więc nie jest ona ich celem. Trudno dziś znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę polską aktywność w operacjach w Iraku i Afganistanie, gdzie ataków na polskie siły zbrojne dokonywano regularnie i ze sporą skutecznością.
Z uwagi na to, że monografia podejmuje się tak niezwykle istotnego problemu, jakim jest logistyczny aspekt terroryzmu, należy mieć nadzieję, że stanie się pomocną lekturą dla funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne kraju.


Przedmowa
Od Autora
przypisy
ROZDZIAŁ 1 Terroryzm islamski w krajach europejskich
1.1. Terroryzm islamski – charakterystyka zjawiska
Analiza współczesnych definicji terroryzmu
Terroryzm islamski
1.2. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie
Problem terroryzmu islamskiego w krajach Unii Europejskiej
Przeciwdziałanie terroryzmowi islamskiemu w Unii Europejskiej
Podsumowanie
przypisy
ROZDZIAŁ 2 Zagrożenie terroryzmem islamskim w Polsce
2.1. Polska w obliczu zagrożeń terrorystycznych
Zagrożenie zamachami w Polsce
Zakładane metody działań terrorystycznych na obszarze Polski
2.2. Rodzaje zamachów terrorystycznych możliwe do przeprowadzenia na terytorium Polski
Akty terroru biologicznego
Akty terroru nuklearnego i radiologicznego
Akt terroru chemicznego
Akt terroru informatycznego – cyberterroryzm
Podsumowanie
przypisy
ROZDZIAŁ 3 Wsparcie logistyczne w przygotowaniu zamachu terrorystycznego
3.1. Rekrutacja i szkolenie terrorysty islamskiego
Rekrutacja
Szkolenie
Wnioski
3.2. Pozyskiwanie dokumentów i legalizacja pobytu terrorystów islamskich
Pozyskiwanie dokumentów
Legalizacja pobytu
Podsumowanie
3.3. Podróże, migracja oraz sposoby komunikowania się terrorystów
Ogólna charakterystyka migracji terrorystów islamskich
Podróże i migracja terrorystów islamskich
Sposoby komunikowania się terrorystów islamskich
Podsumowanie
3.4. Pozyskiwanie broni oraz materiałów wybuchowych
Modus operandi pozyskiwania broni konwencjonalnej oraz materiałów wybuchowych przez terrorystów islamskich
Możliwości logistyczne pozyskania broni niekonwencjonalnej (CBRN) przez ekstremistów islamskich
Podsumowanie
3.5. Finansowanie siatek terrorystycznych
Źródła finansowania terrorystów islamskich
Metody przekazywania pieniędzy
Podsumowanie
przypisy
ROZDZIAŁ 4 Możliwości przygotowania zamachu terrorystycznego przez terrorystów islamskich w warunkach polskich
Islam w Polsce
4.1. Środowisko islamskie w Polsce
Charakterystyka nurtów i głównych islamskich grup wyznaniowych w Polsce
Pozostałe społeczności muzułmańskie w Polsce
Podsumowanie
4.2. Polskie ugrupowania ekstremistyczne a zagrożenie terroryzmem islamskim
Ekstremizm prawicowy
Ekstremizm lewicowy
Podsumowanie
4.3. Środowisko islamskie w Polsce a logistyczne przygotowanie zamachu
Środowiska i grupy motywowane religijnie
Autonomiczne działanie islamistów w przygotowaniu zamachu w Polsce
Podsumowanie
4.4. Możliwości przeciwdziałania logistycznemu przygotowaniu zamachu terrorystycznego w Polsce
Prawne sposoby przeciwdziałania w przygotowaniu zamachu terrorystycznego przez terrorystów islamskich w Polsce
Podsumowanie
przypisy
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ LITERATURY
ZAŁĄCZNIK 1 MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM
I. Organizacja Narodów Zjednoczonych
II. Rada Europy
III. Unia Europejska
IV. Akty prawa wspólnotowego (wybrane)
ZAŁĄCZNIK 2 UMOWY DWUSTRONNE PODPISANE PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZAWIERAJĄCE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE M.IN. PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI
ZAŁĄCZNIK 3 USTAWOWE UREGULOWANIA PRAWNE ODNOSZĄCE SIĘ DO ZJAWISKA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
1. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1967.44.220.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
2. USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.1990.30.179.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
3. USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U.1990.78.461.jt.)
Informacje dodatkowe
4. USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.1990.78.462.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
5. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.1991.88.400.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
6. USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U.1991.100.442.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
7. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 późn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
8. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.89.555 późn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
9. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.1997.123.779.póżn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
10. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.1997.140.939.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
11. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2000.116.1216.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
13. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2001.3.18.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
14 .USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U.2001.27.298.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
15. USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U.2001.110.1189.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
16. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.2001.123.1353.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
17. USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2002.62.558.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
18. USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.2002.74.676.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
19. USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2002.113.985.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
20. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U.2002.130.1112.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
21. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2002.156.1301.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
22. USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002.197.1661 późn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
23. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2003.86.789.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
24. USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.2006.104.708.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
25. USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2006.104.709.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
26. USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 późn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
27. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2009.168.1323.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
28. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2010.79.523.jt.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
29. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
31. USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013.0.628 późn.zm.)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
32. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U.2013.0.1037)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
33. USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2014.0.295)
Zapisy odnoszące się do terroryzmu
Informacje dodatkowe
ZAŁĄCZNIK 4 KATALOG INCYDENTÓW I ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZJAWISKU TERRORYZMU

 O autorze

Wojciech J. Janik

Wojciech J. Janik

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
lamech (2016-10-29 19:45:30)
Moim zdaniem jest to bardzo słaba książka. Nie spełnia kryteriów monografii - brak aparatu naukowego, temat nie został wyczerpany, lecz raczej wypaczony, nie przedstawia niczego nowatorskiego ani oryginalnego. Naiwność wniosków w tej książce i samozadowolenie autora z opracowania czegoś unikalnego czasem bawi do łez. Zważywszy na tytuł książki - należy wnioskować, że osią pracy jest LOGISTYKA, jednak ze spisu treści wynika, że TERRORYZM, i to nie w ogóle, lecz tylko islamski. Jednak autor nie rozwinął tematu przewodniego - LOGISTYKI, dlatego książka jest nie na temat. Poraża tu niezaradność autora w dziedzinie LOGISTYKI – od kiedy rekrutacja i szkolenie stanowi wsparcie logistyczne? (3.1), dlaczego legalizacja dokumentów utożsamiana jest z LOGISTYKĄ, a nie z działaniami operacyjnymi? (3.2) Dlaczego sposoby komunikowania się są w sferze logistycznej, a nie taktycznej? Z tego powodu ponad połowa Rozdziału 3. będącego KLUCZOWYM jest moim zdaniem nie na temat, a książka tylko udaje op