A A A

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe
58.00 pln
58.00 pln
58.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Wybrane organizacje
wydawnictwo: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

 Opis

Wojny i konflikty zbrojne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Nie zanosi się na to, że zostaną wyeliminowane ze światowego porządku w nadchodzącym czasie. Każda wojna kończy się wygraną jednej ze stron, czy to pojedynczego kraju, czy też zawiązanego wcześniej sojuszu. Regułą jest, że to właśnie zwycięzca określa nowo powstały ład powojenny oraz doprowadza do podpisania traktatu pokojowego, kończącego formalnie prowadzone działania zbrojne. W taki właśnie sposób powstały Liga Narodów i jej następczyni, funkcjonująca po dziś dzień, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podmioty te miały, i nadal mają, gwarantować powstrzymywanie się od działań zbrojnych oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami na zasadzie pokojowej, opartej na szeroko pojętej zgodzie krajów do nich należących.
W niniejszym opracowaniu autor starał się przybliżyć czytelnikowi najważniejsze – według niego – organizacje o charakterze międzynarodowym, które realnie przyczyniły się do formowania światowego pokoju i bezpieczeństwa. Intencją autora było wskazanie czytelnikowi ważniejszych dokumentów oraz aktów prawnych, mających rzeczywisty wpływ na kształtowanie się polityki omawianej organizacji, a przede wszystkim na decyzje podejmowane przez kraje w nich uczestniczące, w sytuacji ścierania się interesów uczestników kontaktów międzypaństwowych, które charakteryzuje przede wszystkim anarchiczna natura systemu międzynarodowego, a nie wewnętrzne atrybuty poszczególnych państw. Charakter podmiotów polityki globalnej umożliwia funkcjonowanie mechanizmu równowagi sił, za pomocą którego państwa nie dopuszczają do ograniczenia swojej autonomii i uzależnienia się od innych. Odpowiednio kształtowana polityka zagraniczna prowadzi więc do wzajemnego zaufania oraz wzrostu stabilności i dobrobytu w ramach obopólnych stosunków. Sytuacje taką może wyłącznie zapewnić współdziałanie w ramach partnerstwa w organizacji o charakterze subnarodowym.
Zamierzeniem autora było zgromadzenie w jednym miejscu zarówno podstawowych informacji dotyczących każdej omawianej organizacji, jak i wybranych przez niego aktów prawnych oraz dokumentów wpływających w sposób wymierny na formowanie się ich polityki bezpieczeństwa. Przytaczając słowa Alberta Einsteina: „Istnieje tylko jedna droga do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa – utworzenie organizacji ponadnarodowej…”, autor żywi nadzieję, że funkcjonujące współcześnie organizacje o charakterze ponadnarodowym spełnią stawiane przed nimi zadania i utrzymają obowiązujący dziś światowy ład i porządek. Czy to się uda, pokaże czas. To od decydentów politycznych oraz prowadzonej przez nich, odpowiednio dobranej, grze dyplomatycznej zależeć będzie los ewentualnych ofiar przyszłych konfliktów i wojen. Miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej.
W prezentacji organizacji i ich aktów prawnych zastosowano kryterium czasowe. Rozważania rozpoczęto od Ligi Narodów, jako podmiotu międzynarodowego ustalającego porządek światowy po zakończeniu I wojny światowej. Pomimo faktu, że organizacja ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei, jednak stwarzała podstawę do ustalenia norm międzynarodowych obowiązujących po dziś dzień. Kolejnym omawianym podmiotem jest sukcesorka Ligi Narodów, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jest to najważniejszy organ polityczny o charakterze ogólnoświatowym, który za podstawowy cel swojej działalności stawia zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Następnym omawianym sojuszem o charakterze globalnym jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Autor starał się opisać NATO w sposób jak najbardziej przystępny. Pamiętając, że jest to niezwykle istotny „gracz” na arenie międzynarodowej w zakrsie kształtowania światowego pokoju i bezpieczeństwa, nie należy zapominać, że rejonem zainteresowania Sojuszu jest cały współczesny świat, a nie tylko tzw. obszar traktatowy. W dalszej części przedstawiona została subregionalna Rada Europy. Jej działalność jest wyjątkowo ważna, ponieważ w ramach prowadzonego w niej dialogu uchwalono między innymi Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejską Konwencję o Zwalczaniu Terroryzmu. Następną opisywaną organizacją jest Unia Europejska. Funkcjonowanie jej w dużym stopniu opiera się na współpracy z innymi podmiotami międzynarodowymi, w tym przede wszystkim z NATO. Istotne kwestie działalności Unii mają związek z podejmowanymi działaniami politycznymi w zakresie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obrony. Ostatnim omawianym podmiotem jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zrzesza ona w swoich szeregach kraje spoza Europy, dlatego też jej działalność w wymiernym stopniu przyczynia się do kształtowania się światowego bezpieczeństwa oraz budowania wzajemnego zaufania pomiędzy krajami współpracującymi. W ramach prowadzonych konsultacji przyjęte zostały dwa jakże istotne dokumentu kształtujące porządek światowy, a mianowicie Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie oraz Traktat o Otwartych Przestworzach.


Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1 Liga Narodów
1.1. Czternaście Punktów Wilsona
1.2. Traktat Ligi Narodów
1.3. Traktat Przeciwwojenny
1.4. Informacje dodatkowe i komentarz
Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na polską politykę w okresie międzywojennym
Rozdział 2 Organizacja Narodów Zjednoczonych
2.1. Karta Narodów Zjednoczonych
2.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2.3. Protokół Fakultatywny do Konwencji… o Prawach Dziecka w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne
2.4. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
2.4.1. Rezolucja nr S/RES/1267 (dotycząca sankcji wobec Al-Ka’idy i Talibów)
2.4.2. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1269 (nawołująca do intensyfikacji międzynarodowej współpracy antyterrorystycznej)
2.4.3. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1368 (potępiająca zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r.)
2.4.4. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1373 (zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia szeregu środków w zakresie przeciwdziałania aktom terrorystycznym)
2.4.5. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1535 (powołująca Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego)
2.4.6. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1540 (powołująca Komitet, którego zadaniem jest przestrzeganie zapobiegania dostępu do broni masowego rażenia podmiotom niepaństwowym)
2.4.7. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1624 (potępiająca wszelkie zamachy terrorystyczne, jak również podżeganie do nich)
2.4.8. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1673 (dotycząca zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia)
2.4.9. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/2151 (dotycząca reformy sektora bezpieczeństwa)
2.4.10. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/2178 (dotycząca werbunku do tzw. Państwa Islamskiego)
2.5. Informacje dodatkowe i komentarz
Rozdział 3 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
3.1. Traktat Północnoatlantycki
3.1.1. Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rzeczypospolitej Polskiej
3.1.2. Ustawa o Ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego
3.2. Umowa Między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego...o Ochronie Informacji
3.3. Umowa Między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o Współpracy w Dziedzinie Informacji Atomowych
3.4. Plan Współpracy w Zwalczaniu Terroryzmu – Prague Summit Declaration
3.5. Deklaracja Szczytu w Newport
3.6. Informacje dodatkowe i komentarz3
Historia NATO (ważniejsze wydarzenia)
Polska droga do NATO (wybrane wydarzenia)
Strategie NATO
Fundament funkcjonowania NATO
Skutki rozszerzenia NATO
Porozumienie Berlin Plus
Szczyty NATO
Rozdział 4 Rada Europy
4.1. Statut Rady Europy
4.2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
4.3. Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu
4.4. Protokół Nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dotyczący Zniesienia Kary Śmierci
4.5. Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi
4.6. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu ...i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
4.7. Informacje dodatkowe i komentarz
Rozdział 5 Unia Europejska
5.1. Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat Akcesyjny
Traktat Akcesyjny
5.2. Deklaracja w Sprawie Zwalczania Terroryzmu
5.3. Plan Działania Unii Europejskiej w Zakresie Zwalczania Terroryzmu
5.4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w Sprawie Roli NATO w Strukturze Bezpieczeństwa UE (2008/2197(INI))
5.5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w Sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (2008/2202 (INI))
5.6. Informacje dodatkowe i komentarz
Ważniejsze operacje i misje Unii Europejskiej
Operacje z udziałem Unii Europejskiej
Operacje wojskowe (Mechanizm ATHENA)
Rozdział 6 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
6.1. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
6.2. Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie
6.3. Traktat o Otwartych Przestworzach9
6.4. Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa
6.5. Protokół z Mińska
6.6. Porozumienie z Mińska – Memorandum o Realizacji Protokołu z Mińska
6.7. Deklaracja Wspierająca Kompleks Działań na Rzecz Realizacji Mińskich Porozumień ws. Ukrainy
6.8. Informacje dodatkowe i komentarz
Ważniejsze Traktaty rozbrojeniowe
Strategic Armaments Reduction Treaty (START) – Redukcja Zbrojeń Strategicznych
Porównanie potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych i Rosji
Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT) – Redukcja Strategicznych Zbrojeń Ofensywnych
Traktat o Redukcji Sił Konwencjonalnych w Europie (CFE) – zawieszenie uczestnictwa Rosji (ważniejsze wydarzenia)
Zakończenie
Wykaz bloków i tabel
Bloki
Tabele
Wykaz skrótów
Bibliografia
Akty prawne
Publikacje zwarte i opracowania
Źródła internetowe

 O autorze

Wojciech J. Janik

Wojciech J. Janik

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: